Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10282
1 návštevník online


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY > Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác v odbore 4.1.32 petrológia so začatím riešenia v školskom roku 2015/2016

 

Pracovisko: Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta UK

 

Meno školiteľa

Názov práce

Cieľ práce

Pracovisko doktoranda

(PriF /SAV)

Akceptovaná forma štúdia (interná, externá)

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD..

Mineralogická charakteristika suspendovaných častíc a atmosférických depozitov vo vybraných oblastiach Slovenska

Cieľom projektu je na základe štúdia mineralogických, chemických a fyzikálnych vlastností tuhých častíc atmosférickej depozície (a suspendovaných častíc) z modelových zaťažených území Slovenska určiť a kvantifikovať podiel antropogénnych a prírodných zdrojov na ich výskyte. Štúdia sa bude realizovať na vzorkách suspendovaných častíc na filtroch získaných z automatizovaných monitorovacích staníc SHMÚ a UGT SAV v daných lokalitách.

Prir Fa

interná

prof. RNDr. M.Putiš, DrSc.

Mineralogicko-petrologická charakteristika metaultramafitov meliatika (Komárovce-Hodkovce, Dobšiná-Danková) a severného veporika (Heľpa, Filipovo)

1. Petrografia študovaných metaultramafitov. 2. Analýza chemického zloženia minerálov pomocou elektrónovej mikroanalýzy a LA-ICP-MS. 3. Analýza chemického zloženia celohorninových vzoriek pomocou XRF a ICP-MS. 4. Interpretácia petrogenézy a tektonickej evolúcie pomocou geochronologických údajov.

Prir Fa

interná

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

konzultant: Ing. Jana Želinská, PhD. – Pamiatkový úrad SR

Mineralógia a kryštalochémia pigmentov gotických umeleckých diel na Slovensku. 

.

Práca sa bude zaoberať identifikáciou doposiaľ neskúmaných minerálnych pigmentov použitých na gotických maľbách, oltároch, sochách a umeleckých objektoch nachádzajúcich sa na Slovensku. Detailné mineralogické štúdium pomocou moderných analytických metód (Ramanova spektrometria, RTG fluorescencia, UV-fluorescenčná mikroskopia, elektrónová mikroanalýza) by malo viesť k rekonštrukcii zloženia pigmentov a k presnejšej identifikácii ich prírodného zdroja. Na základe minerálneho zloženia sa definuje historická technológia výtvarného diela, ktoré vzniklo v určitom období. 

SAV

interná,

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

 

Minerály Nb-Ta v granitoch a pegmatitoch: príklady z Českého masívu a Západných Karpát

Systematický a detailný kryštalochemický výskum Nb-Ta oxidických minerálov vo vysokofrakcionovaných granitoch a granitových pegmatitoch ako nástroj na pochopenie ich magmatickej evolúcie a postmagmatických premien, ako aj petrogenézy materských hornín.

PriF UK

interná

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Mineralógia talkového ložiska Gemerská Poloma

Genéza ložiska talku, pT podmienky, evolúcia, mineralógia

PriF UK

externá

doc. RNDr. Peter IVAN, CSc.

Mineralogické a petrologicko-geochemické štúdium predkarbónskych metabazitov v kryštaliniku Tríbča a Pohronského Inovca

Na základe štúdia zloženia minerálnych fáz, metamorfnej evolúcie, rekonštrukcie zloženia protolitu a geodynamického prostredia jeho vzniku objasniť pôvod a geologickú históriu leptyno-amfibolitového komplexu v cenrálnych Západných Karpatoch

PriF UK

obe

doc. RNDr. Peter IVAN, CSc.

Geochémia, petrológia a geodynamické prostredie vzniku metamorfovaných vulkanických hornín v paleozoických ofiolitových melánžach severného gemerika (zlatnícka a ochtinská skupina)

 

Použitím petrografických a geochemických metód výskumu preskúmať typy slabometamorfovaných vulkanických hornín v paleozoických ofiolitových melánžach severného gemerika, na základe geochemických charakteristík stanoviť ich geodynamické prostredie vzniku a rekonštruovať ich magmatickú evolúciu. Všetky tieto údaje následne využiť na objasnenie procesov spojených s iniciálnymi a finálnymi štádiami existencie variského oceánskeho bazénu v západokarpatskom priestore.

PriF UK

obe

Mgr. Daniel Ozdín, PhD

Vplyv antropogénneho **geologického **prostredia na rozšírenie taxónov z
čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.

 

Cieľom témy dizertačnej práce je zistiť pôsobenie potenciálne toxických prvkov na rast vybraných druhov orchideí a ich symbiózu s hubami. Na základe tohto vzťahu sa bude charakterizovať environmentálne riziko pôsobenia prvkov uvoľňovaných z rudných minerálov na biotickú zložku prírody a najmä na zákonom chránené druhy rastlín z čeľade vstavačovité.

PriF UK

obe

Mgr. Rastislav Milovský, PhD.

Izotopové zloženie a chemizmus fosílnych lipidov vo vybraných mezozoických súvrstviach Západných Karpát pozdĺž metamorfného gradientu.
Cieľom práce je sledovať izotopové a molekulárne zloženie fosílnych biomarkerov v niekoľkých mezozoických súvrstviach s dobre definovanou 
biogénnou produkciou, ktoré sa vyznačujú stálym faciálnym charakterom krížom cez metamorfný gradient viacerých tektonických jednotiek. Výsledky práce budú použiteľné pre odhad alebo mapovanie veľmi nízkej 
metamorfózy v sedimentoch.

SAV - BB

interná

 

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE