Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10280
1 návštevník online


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY > Mgr. program Biomineralógia

Mgr. program Biomineralógia

 Akreditovaný študijný Mgr. program Biomineralógia

 

Študijný odbor:          1201 Geológia

Študijný program:     Biomineralógia

Garant:          prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Absolvent magisterského študijného programu Biomineralógia dokáže analyzovať a klasifikovať biominerály na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia, ako aj interpretovať podmienky ich vzniku. Absolvent je pripravený zvládnuť moderné biogeotechnologické metódy, dokáže tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho modelovania na genetickú interpretáciu biominerálov v anorganickom prostredí. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje. Absolvent je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (mineralógia, petrológia, biochémia, geochémia, ložisková geológia, historická geológia a paleontológia, bioastronómia, biotechnológie). Je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu biominerálov v geoprostredí, ako výsledok interakcie živých organizmov (vrátane človeka) a anorganického prostredia, s využitím moderných laboratórnych metód v rámci výskumu Zeme, ako aj extraterestriálnych objektov s potenciálnymi stopami organizmov. Nezanedbateľnou súčasťou sú schopnosti absolventa aplikovať výsledky základného výskumu v praxi metódami pre trvalé udržiavanie kvality životného prostredia, ale aj jeho vylepšenie metódami environmentálnej mineralógie a biomineralógie (likvidácia environmentálnych záťaží po banskej činnosti, sanačné práce, technologické postupy na odstránenie škodlivín zo skládok, háld a pod., so zameraním na štúdium príjmu, viazania a transformácie niektorých potenciálne toxických chemických prvkov ako je arzén, selén, antimón, kadmium, olovo, ortuť, tálium, telúr, bizmut, berýlium, napr. mikroskopickými vláknitými hubami a inými organizmami prostredníctvom procesov biosorpcie, bioakumulácie a biovolatilizácie (tvorba prchavých zlúčením niektorých prvkov mikroorganizmami), ako aj na rôzne mechanizmy biomineralizácie a mikrobiálneho lúhovania minerálov a hornín. Posledne menované sa využívajú na netradičné technológie získavania prvkov a ich zlúčenín napr. pomocou mikroorganizmov typu baktérií.

Magisterský študijný program biomineralógia v odbore Geológia stavia na základných vedomostiach, ktoré získali študenti z bakalárskeho stupňa štúdia geológie, resp. biogeológie, alebo príbuzných programov (napr. gemológia, aplikovaná geológia). Teoretická a praktická časť programu je vyvážená a vhodne sa navzájom dopĺňajú. V zimnom semestri prvého ročníka získa študent vedomosti z prvej časti povinného predmetu Biomineralizačné procesy, ako aj z ďalších základných predmetov (Geomikrobiológia, Kryštalochémia silikátov, Kryštalochémia nesilikátov, Bioorganická chémia 1). Zimný semester poskytuje aj prierezovú informáciu o všetkých moderných mineralogických a petrologických laboratórnych metódach v podobe predmetu Laboratórne metódy v mineralógii a petrológii, ktorý si študent má možnosť doplniť predmetom Rtg. Difraktometria z ponuky povinne voliteľných predmetov. Zimný semester prvého ročníka vhodne dopĺňa široká ponuka výberových predmetov zameraných na geochémiu geologických procesov, medicínsku mineralógiu, geológiu Západných Karpát a ďalšie predmety, ktoré vhodne dopĺňajú základné vedomosti študentov a orientujú ich v problematike interdisciplinárneho štúdia biomineralógie. V letnom semestri prvého ročníka získa študent vedomosti z druhej časti povinného predmetu Biomineralizačné procesy a Bioorganická chémia, ako aj y ďalších základných povinných predmetov, zameraných na pochopenie interakcii organizmov a geologického prostredia, ale aj agrotechnológií a environmentálnych biotechnológii a fyzikálnej charakteristiky biologických a geologických materiálov. Na konci semestra je realizované 5-dňové terénne cvičenie z mineralógie, petrológie, ložiskovej a environmentálnej geológie, kde sa študenti priamo v teréne zoznámia s formami interakcie organizmov v geologických procesoch. Študent má možnosť vhodného doplnenia povinne voliteľných predmetov, týkajúcich sa mikrobiológie vody, mineralógie prachových častíc v atmosfére a pedogeochémie. Ponuka výberových predmetov zahŕňa geochémiu geologických procesov (2. časť),biokoróziu anorganických materiálov, ako aj geológiu Západných Karpát. V zimnom semestri druhého ročníka sú v rámci povinných predmetov zaradené kurzy, ktoré prehlbujú špecializované vedomosti študentov v rámci biomineralogických procesov: Mineralógia a termodynamika supergénnych procesov a Tvorba skeletových súčastí vybraných skupín organizmov. Semester je doplnený predmetmi, týkajúcimi sa prípravy diplomovej práce (Diplomový seminár 1 a Diplomová práca 1). Povinne voliteľné predmety posilňujú vedomosti k povinným základným predmetom, napr. environmentálna mineralógia, pôdna mikromorfológia, alebo organická geochémia. Študenti si podľa zamerania diplomovej práce môžu vybrať z ponuky výberových predmetov, zmeraných na moderné metódy experimentálneho výskumu geomateriálov, environmentálnu analytickú geochémiu, rizikové látky a environmentálne hazardy a biominerály v medicíne. V letnom semestri druhého ročníka sú zaradené povinné predmety Environmentálne biotechnológie a predmety zamerané na finalizáciu diplomovej práce formou diplomového seminára a vlastné vypracovanie diplomovej práce. Vhodným doplnkom sú výberové predmety, venované interakciám geológie a vinárstva, ako aj environmentálna legislatíva a technológiám, zameraným na trvalo udržateľný rozvoj.

     Možnosti uplatnenia absolventa magisterského študijného programu Biomineralógia:

•     biogeotechnologické štátne a súkromné výskumné organizácie

•     lekárske biochemické a mikrobiologické ústavy

•     medicína - tvorba a vývoj kostných implantátov a náhrad

•     vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

•     geologické a geotechnické firmy

•     banské a ťažobné spoločnosti

•     organizácie na ochranu prírody

•     ministerstvá a orgány štátnej správy

•     regionálna a lokálna samospráva

•     prírodovedné a vlastivedné múzeá

•     cestovný ruch, geoparky a geoturistika

•     súkromná podnikateľská činnosť

•     súdno-znalecká činnosť.

 

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy predmetov 

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE