Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10282
1 návštevník online


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY > Bc. program Biogeológia

BIOGEOLÓGIA OD 2012/13

Akreditovaný študijný Bc. program Biogeológia

Študijný odbor:     1201 Geológia

Študijný program:     Biogeológia

Garant:     doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Ťažiskom programu Biogeológia je geoprostredie, ktoré je ovplyvňované činnosťou živých organizmov. Študenta má naučiť poznať mikrobioprocesy, ktoré ovplyvňujú stav geoprostredia a tým aj životného prostredia. Poznanie biologickej činnosti živých organizmov v geoprostredí má veľký potenciál aj v praktickom využití týchto poznatkov napr. pri sanačných postupoch znečistenej pôdy a vôd. Preto je výber biologických predmetov v bc programe biogeológia zacielený na biológiu bunky, biochémiu, biomineralógiu, biopedológiu, biotechnológie a pod. s aplikáciou do anorganického prostredia. Trojročný bakalársky študijný program poskytne absolventom základný prehľad o vedách zaoberajúcich sa živou aj neživou prírodou. Absolvent získa základné vedomosti o procesoch vývoja a interakcie živej i neživej prírody a oboznámi sa so súčasnými úlohami a metódami základného a aplikovaného výskumu biogeosféry. Ťažiskom štúdia sú biologické procesy a činnosť živých organizmov (mikroorganizmy, rastliny a živočíchy) v geoprostredí. Absolvent programu získa prehľad a orientáciu vo vybraných geologických, biologických a environmentálnych vedách s dôrazom na fyziologické funkcie rastlín a živočíchov v ekosystémoch, organickú chémiu, biológiu bunky, biochémiu, biogeochémiu, biomineralógiu, pedológiu, biotechnológiu, mineralógiu, petrografiu a geochémiu, environmentálnu mineralógiu a geochémiu, vrátane riešenia ekologických problémov a environmentálnych záťaží vyššie uvedeným metodickým prístupom. Program má absolventa pripraviť pre možné pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom štúdiu, ale aj pre jeho praktické uplatnenie ako bakalára.

Cieľom štúdia bakalárskeho programu Biogeológia je podať poslucháčom hlavné poznatky o interakcii živej prírody s litosférou s dôrazom na dopad živých organizmov na vznik a transformáciu minerálov na zemskom povrchu. Študent získa v prvom ročníku vedomosti zo základných geologických predmetov Všeobecná geológia (1) a (2) a z obidvoch častí predmetu Mineralógia, nakoľko zemská litosféra je výsledkom geologických procesov a pozostáva z minerálov. Absolvovaním týchto predmetov získa základný prehľad poznatkov o hlbinných a povrchových geologických javoch formujúcich planétu Zem a mineráloch, ktoré sa tu vyskytujú. Na predmet Mineralógia (1) a (2) nadväzuje predmet Mikroskopické vlastnosti minerálov, ktorý študenta naučí prakticky rozoznávať horninotvorné minerály a identifikovať ich vlastnosti. Z biologických predmetov sú zaradené Biológia bunky a Environmentálna mikrobiológia, ktoré študentovi podávajú prierezovú informáciu o bunkách (stavba, fyziológia, metabolizmus, funkcia, metódy a techniky skúmania buniek) a mikroorganizmoch s dôrazom na pôdu a vodu ako aj ich úlohe v globálnych kolobehoch chemických prvkov. Predmety sú doplnené cvičeniami, takže študent okrem teoretických poznatkov nadobudne viaceré praktické zručnosti, oboznámi sa s prácou v laboratórnych podmienkach a bude schopný samostatne realizovať niektoré bunkové a mikrobiologické techniky. Pre všeobecný rozhľad prírodovedca sú zahrnuté aj chemické predmety a to Úvod do environmentálnej anorganickej chémie a Organická chémia. Prvý ročník je vhodne doplnený o predmet Fyzikálna chémia v geologických procesoch, ktorého absolvovaním bude študent vedieť kvantifikovať vybrané geologické a biologické procesy pomocou univerzálnych princípov chemickej termodynamiky a kinetiky a bude vedieť analyzovať a interpretovať tieto procesy pomocou grafického, numerického a štatistického spracovania získaných výsledkov. V druhom ročníku študent získava rozšírené poznatky z geológie a to absolvovaním predmetov zameraných na magmatické, metamorfované a sedimentárne horniny, kde sa naučí nielen o ich vzniku, ale bude ich vedieť aj prakticky rozlišovať. Tieto predmety dopĺňa povinne voliteľný predmet Mikroskopia horninotvorných minerálov, ktorý formou cvičení detailne učí študenta identifikovať minerály hornín na základe ich optických vlastností. Výberom povinne voliteľného predmetu Analytické metódy v geológii, študent získa praktické poznatky a naučí sa správne odoberať vzorky geologických materiálov (horniny, minerály, pôdy, vody, prachové častice), pripraviť ich na analýzy a vybranými metódami stanoviť prvkové zloženie vzoriek. V biologických predmetoch sa dôraz kladie na molekulárnu biológiu z pohľadu teórie i praxe, na rastliny, ich rast, vývin, fotosyntéza, príjem a transport látok a na nižšie formy živočíchov (Fyziologické funkcie rastlín a živočíchov v ekosystémoch) alebo na biotechnologický potenciál mikroorganizmov v oblasti sanácie znečistených území v rámci predmetu Biotechnológia. V treťom ročníku sú nosnými predmetmi Základy biomineralógie a Biogeochémia, ktoré zvýrazňujú úlohu živých organizmov (biosféry) pri tvorbe minerálov a ich transformácii a utvárajú predstavu o zmenách pôvodne živých organizmov po ich odumretí a sedimentácii v rôznych typoch prostredia. Širší výber povinne voliteľných predmetov rozširuje teoretické poznatky o praktické skúsenosti spojené s prácou v laboratóriu v predmete Laboratórne metódy v geológii a s identifikáciou rudných minerálov a hornín pomocou mikroskopu (Odrazová mikroskopia a Mikroskopia hornín). Praktickým predmetom sú Základy environmentálnej mineralógie, ktorý poskytne študentovi znalosti o tých mineráloch, ktoré určitými bio–geochemickými procesmi môžu predstavovať buď riziko pre životné prostredie a človeka, alebo naopak využívajú sa na odstraňovanie kontaminácie prírodných materiálov ako sú pôdy a vody. V poslednom semestri 3. ročníka sú predmety ako Seminár k bakalárskej práci z biogeológie a Bakalárska práca z biogeológie, ktoré študenta pripravujú na prezentáciu téz bakalárskej práce a na jej písanie. Tieto predmety všeobecne rozvíjajú vyjadrovacie schopnosti študenta v písomnom i ústnom prejave, majú teda silne praktický aspekt využiteľný v bežnom a pracovnom živote.

Ponúkaný bakalársky program má za cieľ pripraviť široko vzdelaného prírodovedca, schopného plniť aj komplexnejšie úlohy v menších inštitúciách, ktoré nemajú možnosť zamestnávať väčší počet rôznych špecialistov (geológ, biológ, environmentalista). Absolventi majú možnosť uplatniť sa pri spracovaní prírodovedného materiálu a popularizácii prírodovedných informácií, pri koordinácii styku s verejnosťou a lektorskej práci v rôznych oblastiach (štátna správa, miestne samosprávy, nevládne organizácie, spravovanie veľkoplošných chránených území, múzeá, mimoškolské vzdelávanie detí a dospelých, informačné služby), v súkromnom sektore v oblasti ekoturistiky a firmách špecializovaných na environmentálnu problematiku, do ktorej patrí napr. nakladanie s komunálnym, banským a priemyselným odpadom z chemickej výroby, drevospracujúceho, papierenského a potravinárskeho priemyslu a ďalších činností (sanácia znečistených území, čistenie a úprava odpadových vôd, spracovanie druhotných surovín, využívanie biomasy a ďalšie).

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy predmetov

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE