Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10282
1 návštevník online


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY > Bc. program Geológia

Bc. odbor Geológia

 

Akreditovaný Bc. odbor: 1201 Geológia

Študijný odbor:         1201 Geológia

Študijný program:     Geológia

Garant:          doc. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

 

Absolventi študijného programu geológia dokážu analyzovať základné geologické problémy a pod odborným vedením vykonávajú terénne mapovacie a laboratórne práce. Absolvent bakalárskeho stupňa vie pracovať na grafickom spracovaní geologických mapových podkladov, ovláda počítačové spracovanie geologických údajov, pracuje s geologickými databázami. Absolventi študijného programu geológia získajú základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, všeobecnej a systematickej paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín, sedimentológie, z aplikovanej geofyziky, inžinierskej geológie, geochémie a ložísk nerastných surovín, hydrogeológie a environmentálnej geológie. Praktické overenie teoretických vedomosti získajú študenti na kurze geologického mapovania a v rámci terénnych cvičení, diferencovaných podľa odborného zamerania na jednotlivé ročníky. V študijnom programe sú zahrnuté základné kurzy súboru analytických metód používaných pre analýzu hornín, minerálov, pôd a vôd, ako aj metódy spracovania geologických údajov na PC.

Cieľom bakalárskeho študijného programu Geológia je poskytnúť absolventom základné vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie základných geologických prác praktického a technického zamerania, nevyžadujúce vyššie akademické odborné vedomosti a znalosti. Výber povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu je prispôsobený tomuto cieľu. Absolventi študijného programu geológia získajú úplné odborné vedomosti zo spoločných základov geologických vied (napr. všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, všeobecnej a systematickej paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín, sedimentológie), ako aj čiastočné vedomosti z jednotlivých špecializácií a aplikovaných geologických odborov, ako sú aplikovaná geofyzika, inžinierska geológia, geochémia a ložiská nerastných surovín, hydrogeológia a environmentálna geológia. Predmety v balíkoch povinne voliteľných predmetov im poskytnú rozšírené vedomosti v oblasti vybranej špecializácie. Spoločné základy výuky v rámci povinných a spoločných povinne voliteľných predmetov sú však zárukou, že absolvent bakalárskeho študijného odboru Geológia môže pokračovať v magisterskom štúdiu v ktoromkoľvek programe magisterského štúdia v oblasti geológie, bez ohľadu na zameranie bakalárskej práce počas predošlého stupňa štúdia.

Absolventi študijného programu geológia nachádzajú uplatnenie v štátnych a súkromných organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť environmentálno-ekologickú, územno – projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť.

 

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy predmetov

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE