Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10280
1 návštevník online


VEDA > Okruhy vedeckej činnosti

Okruhy vedeckej činnosti katedry

1) systematický mineralogický a metalogenetický výskum hydrotermálnych mineralizácií v Západných Karpatoch (zdroje fluíd, minerálne paragenézy, riešenie mineralogicko-ložiskovej problematiky);

2) kryštalochemický a kryštalografický výskum minerálov; 

3) štúdium fluidných inklúzií v mineráloch;

4) izotopový výskum minerálov a hornín;

5) regionálna mineralogická prospekcia (distribúcia ekonomicky využiteľných prvkov);

6) štúdium typológie a morfológie minerálov;

7) štúdium akcesorických minerálov a prvkov skupiny vzácnych zemín;

8) elektrónovo-optická identifikácia nových slovenských minerálov;

9) využívanie moderných analytických metód výskumu minerálov a hornín;

10) výskum kontaminovaného odkaliskového materiálu po banskej činnosti (transport a väzba toxických prvkov v životnom prostredí, návrh geochemických bariér zabraňujúcich šíreniu znečistenia do okolitého prostredia);  

11) petrologický výskum orientovaný na riešenie genézy hornín;

12)  termodynamické modelovanie v petrológii (geotermobarometria – stanovenie tlakovo-teplotných podmienok metamorfózy, štúdium fázových vzťahov v metamorfovaných a magmatických horninách);

13) geodynamické modely vývoja horninových komplexov Západných Karpát;

14) identifikácia proveniencie a sedimentačných podmienok vzniku hornín vrátane modelovania vývoja bazénov;

15) terénne mapovanie a petrografický opis litologických komplexov;

16) rekonštrukcia zdrojových oblastí hornín z hľadiska ich geologickej pozície a  tektonického prepracovania;                           

17) výskum ekonomickej využiteľnosti hornín (priemysel a stavebníctvo);

18) štúdium xenolitov a kumulátových magmatických hornín;  

19) výskum fluidných inklúzií v horninách a xenolitoch zemskej kôry a plášťa;

20) metódy petrotektonického výskumu aplikované pri riešení tektonometamorfného a geodynamického vývoja fundamentu Západných Karpát a Východných Álp (modely prednostnej orientácie mechanicky aktívnych minerálov strižných zón);

21) petroarcheologický výskum kamenných a keramických artefaktov (identifikácia proveniencie horninového materiálu);

22) petrografický opis prírodných kameňov a kameniva podľa požiadaviek európskych noriem.

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE