Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10281
1 návštevník online


UPLATNENIE ABSOLVENTOV > Profil absolventa

Profil absolventa Mgr. programu Mineralógia a petrológia

Absolvent magisterského študijného programu Mineralógia a petrológia dokáže analyzovať a klasifikovať minerály a horniny na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia; interpretovať podmienky ich vzniku. Absolvent dokáže pracovať s najnovšími metódami výskumu, tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho modelovania na genetickú interpretáciu minerálov a hornín v geodynamickom vývoji litosféry. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje. Absolvent je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (geochémia, ložisková geológia, petrofyzika, petrotektonika a i.). Je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov aj hornín s využitím moderných laboratórnych metód. Nezanedbateľnou súčasťou sú schopnosti absolventa aplikovať výsledky základného výskumu v praxi. Sú to problémy udržateľnosti kvality životného prostredia metódami environmentálnej mineralógie a biomineralógie (napr. environmentálne záťaže po banskej činnosti; sanačné práce), ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov.

Uplatnenie absolventa Mgr. programu Mineralógia a petrológia

 

         štátne a súkromné vedeckovýskumné organizácie s geologickým zameraním

         vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie (vedeckopedagogická činnosť)

         geologické a geotechnické firmy

         banské a ťažobné spoločnosti

         organizácie na ochranu prírody

         ministerstvá a orgány štátnej správy

         regionálna a lokálna samospráva so zameraním na ochranu životného prostredia a prírodných pamiatok

         prírodovedné a vlastivedné múzeá

         cestovný ruch, geoparky a geoturistika

         súkromná podnikateľská činnosť

         súdno-znalecká činnosť.

         konzultačné a expertízne poradenstvo

         pracovné uplatnenie v zahraničí.

 

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE