Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10280
1 návštevník online


VEDA > Spolupráca

Spolupráca katedry

Členstvo a funkcie pracovníkov v medzinárodných vedeckých organizáciách

doc. RNDr. Vincent Ďurovič CSc. člen medzinárodnej sedimentologickej spoločnosti v Tróji (New York, USA);

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. – vedúci národných pracovných skupín IGCP/UNESCO projektov, člen národnej skupiny pre magmatizmus KBGA;

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. – komisia pre rudnú mineralógiu IMA, vo výbore národnej skupiny IAGOD a KBGA;

doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc. členka komisie IMA pre Mineralogical Abstracts;

prof. RNDr. Jakub Kamenický, CSc. člen Rakúskej geologickej spoločnosti, člen Švajčiarskej mineralogicko-petrografickej spoločnosti;

prof. RNDr. Miroslav Koděra, CSc. člen komisie IMA pre Mineralogical Abstracts, člen komisie KBGA;

prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. člen komisie pre metamorfizmus a magmatizmus KBGA:

RNDr. Galina Vlčeková-Andrusovová, CSc. členka IAGOD;

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. viceprezidentka Sedimentárnej komisie KBGA a členka národnej metamorfnej komsie KBGA;

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. – člen IASTG (International Association of Structural/Tectonic Geologists); člen tektonickej skupiny Karpatobalkánskej geologickej asociácie;

doc. RND. Pavel Fejdi, CSc. bol členom česko – slovenského regionálního krystalografického komitétu (1990 – 1994).

prof. RND. Pavel Uher, CSc. – národný reprezentant v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA)

Mgr. Peter Bačík, PhD. - zástupca Slovenska v Komisii pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu v rámci Medzinárodnej mineralogickej asociácie (CNMNC IMA)

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. – zástupca Slovenska v komisii pre múzeá v rámci medzinárodnej mineralogickej asociácie (CM IMA); jedinný zástupca Slovenska v Spoločnosti profesionálov mineralogických muzeí

 

Spolupráca

1) spolupráca s praxou v oblasti rudnej mineralógie (objav metasomatických rúd v Banskej Štiavnici, komplexné využívanie rúd antimonitového ložiska Dúbrava, nájdenie tetraedritových žíl v ložisku Dúbrava);       

2) metódou regionálnej šlichovej prospekcie a štúdiom typomorfizmu akcesorických minerálov sa vyčlenili prognózne oblasti W, Sn, Hg, Au a TR mineralizácie v tatroveporiku;

3) významný úspech sa dosiahol v aplikácii typomorfizmu na umelé diamanty (VÚ Pramet, Šumperk);

4) prínosom pre prax sú výsledky štúdií baritu, serpentinitu a železného odpadu ako kameniva do ťažkých betónov na ochranné tesnenia v jadrových elektrárňach;

5) výsledky štúdia turmalínu ako tieniaceho materálu neutronového žiarenia;

6) zisťovanie pôvodov kazov technického skla;

7) prínosom pre prax boli geologické mapy kryštalinika jadrových pohorí, časti veporika a časti neovulkanitov;

8) pre prieskumné organizácie katedra vykonávala vyhodnotenia prieskumných vrtov cínového zrudnenia v spišsko-gemerskom rudohorí a hydrogeologických vrtov v neovulkanitoch Krupinskych vrchov;

9) počas riešenia vyhľadávacích projektov na chryzotilový azbest v Slovenskej republike boli určené kritériá pre vyčlenenie potenciálnych telies s produktívnou mineralizáciou;

10) v oblasti environmentálnej mineralógie sa študovali azbezty ako zložky prachu, zloženie komunálneho a priemyselného aerosólu na lokalite Nižná Slaná a procesy destabilizácie sulfidov na úložiskách v oblastiach banskej činnosti, vplyv toxických prvkov (As, Sb, S) na životné prostredie.

11) spolupráca s mineralogicko-petrografickými pracoviskami univerzít v Halle a Freibergu, v Moskve a Jerevane, Viedni, Grazi, Salzburgu, Tübingene, Kodani, Kyjeve, Budapešti, Prahe a Brne mala charakter spoločných vedeckých projektov, výmenných exkurzií pracovníkov a študentov, ako aj vzájomnej výmeny vedeckých informácií;

12) spoluautorstvo na mape metamorfózy Europy (UNESCO, Paríž) podmienilo zintezívnenie medzinárodnej spolupráce pri výskume metamorfovaných komplexov Európy;

13) spolupráca s Ústavom geológie a paleontológie K. F. Univerzity v Grazi a v Aarhuse umožnila aplikáciu moderných petrotektonických metód (vrátane röntgenovej difrakcie a EBSD);

14) v spolupráci s Ústavom mineralógie a petrológie Univerzity v Padove bola riešená vysokotlaková alpínska metamorfóza Západných Karpát;

15) spolupráca s Montanuniversität Leoben, Inst. Geowissenschaften v rámci projektu IGCP 357 sa zamerala na výskum čierných bridlíc (karbón Západných Karpát);

16) s Univerzitou Viedeň a SAV vznikla výskumná spolupráca pri štúdiu Sb-Au mineralizácie Východných Álp a Západných Karpát v rámci projektu Rakúsko – Slovensko (prof. Schroll, prof. Prochaska, prof. Ebner);

17) spolupráca so Štátnym Geologickým ústavom Dionýza Štúra a Geologickým ústavom SAV prebiehala v rámci projektu IGCP 276 zameranom na identifikáciu variských domén v alpínskych štruktúrach alpsko-himalájskej oblasti.

18) spolupráca so Štátnym rakúskym geologickým ústavom umožnila geologický a petrologický výskum vo viacerých oblastiach Východných Álp (Rosaliengebirge, Reisseck masív Vysokých Taurov a Kreuzeck masív).

19) v rámci projektu IGCP/UNESCO 343, Peri-Tethys Programe, v časti venovanej korelácii karbónsko-permských sedimentačných bazénov sme sa podieľali na syntéze vývoja bazénov v časovom intervale vrchný karbón – spodný perm od severnej Afriky po Ural a severnú Európu.

20) participácia pri zostavení prehľadných geologických mápa tektonostratigrafických teránov v cirkum–panónskom regióne („Tectonostratigraphic Terrane and Palaeenvironmental Maps of the Circum Pannonian Region“);

21) objav troch nových minerálov na svete hodrušitu, chovanitu a oxy-skorylu, na ktorom sa významnou mierou podieľali súčasní aj bývalí členovia katedry (prof. Makovický, prof. Kupčík, prof. Koděra, Dr. Ozdín, doc. Pršek, Dr. Bačík a doc. Uher);

22) katedra organizovala 1. Stredoeurópsku mineralogickú konferenciu, ktorá sa stala najvýznamnejšou pravidelnou mineralogickou vedeckou konferenciou v stredoeurópskom regióne;

23) v oblasti Lučeneckej kotliny bol identifikovaný v hĺbke 20 km magmatický rezervoár frakcionovanej bazaltovej magmy s rozsiahlou zónou dehydratačného tavenia. Jeho produktom je sklovitý ortopyroxénový granodiorit (pincinit), ktorý bol opísaný pracovníkmi katedry ako nový horninový typ;

24) v 90. rokoch 20. storočia bol na katedre založený interdisciplinárny vedecký smer výskumu neolitických kamenných artefaktov (petroarcheológia), ktorý vyústil v prijatí projektu IGCP/UNESCO No 442;

25) v roku 2004 sa v spolupráci zostavila metalogenetická mapa Západných Karpát 1 : 500000 spolu s vysvetlivkami;

26) členovia katedry sa podieľali na zostavení regionálnych geologických mapách Slovenska v mierke 1 : 50 000, vrátane Geologickej mapy Slovenskej republiky v mierkach 1 : 5 00000 a 1 : 1 000000 a  Prehľadnej geologickej mapy 1 : 2 00000.

 

Výsledky medzinárodnej spolupráce so zahraničnými univerzitami a vedeckými ústavmi:

1) Tekniska Högskola v Götenborgu: kurz na tému petrológia bázických a ultrabázických hornín;

2) Montauniversität Leoben, Rakúsko (prof. Prochaska): analýza halogenidov vo fluidných inklúziách z rudných a magnezitových ložísk Západných Karpát;

3) Université Henri Poincaré, Nancy, Francúzsko (prof. Dubessy, prof. Pironon): Ramanova a infračervená spektroskopia;

4) Geochemisches Institut der Universität, Goettingen, Nemecko (prof. Hoefs): analýzy izotopov a stopových prvkov;

5) Geoforschungszentrum Potsdam, Nemecko (Dr. Thomas, Dr. Lueders): infračervená mikroskopia fluidných inklúzií a Ramanova spektroskopia;

6) Univerzita Kodaň (prof. Makovický) a Univerzita Salzburg (Dr. Topa): kryštalochemický výskum sulfosolí, metódami elektrónovej mikroanalýzy a RTG analýzy;

7) K. F. Univerzita Graz, Rakúsko (prof. Wallbrecher, prof. Fritz): reflexná textúrna goniometria;

8) K. F. Univerzita Graz, Rakúsko (Dr. Krenn): mikro-Ramanova spektroskopia;

9) Univerzita Aarhus, Dánsko (prof. Olesen): EBSD analýza prednostnej orientácie minerálnych agregátov;

10) Univerzita Viedeň, Rakúsko (prof. Koller): mineralogicko-petrologicko-geochemický výskum metaultramafitov Západných Karpát;

11) Univerzita Innsbruck, Rakúsko (Dr. Kaindl): mikro-Ramanova spektroskopia;

12) Ústav VSEGEI, Petrohrad (prof. Sergeev): U/Pb SHRIMP geochronológia

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE