Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10282
2 návšteníci online


VEDA > Publikácie

Zoznam kľúčových vedeckých publikácií katedry

Monografie a kapitoly v monografiách:

Hovorka, D., 1978: Geochemistry of the West Carpathian Alpine-Type Ultramafic Rocks. Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava.

Hovorka, D., Ivan, P., Jaroš, J., Kratochvíl, M., Reichwalder, P., Rojkovič, I., Spišiak, J., Turanová, L., 1985: Ultramafic rocks of the Western Carpathians, Czechoslovakia. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Hovorka, D., Spišiak, J., 1988: Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát. Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava.

Vozárová, A., Vozár, J., 1988: Late Paleozoic in West Carpathians (Mladšie paleozoikum v Západných Karpatoch). Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Hovorka, D., 1990: Sopky: príčiny, produkty, dôsledky. Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava.

Koděra, M. (ed.),  Andrusovová-Vlčeková, G., Belešová, O., Briatková, D., Dávidová, Š., Fejdiová, V., Hurai, V., Chovan, M., Nelišerová, E., Ženiš, P., 1986: Topografická mineralógia Slovenska 1. A – Kl. Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava.

Koděra M. (ed.), Andrusovová-Vlčeková, G., Belešová, O., Briatková, D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1990: Topografická mineralógia Slovenska 2. Ko – Seč, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava.

Koděra, M. (ed.), Andrusovová-Vlčeková, G., Belešová, O., Briatková, D., Dávidová, Š., Fejdiová, V., Hurai, V., Chovan, M., Nelišerová, E., Ženiš, P., 1990: Topografická mineralógia Slovenska 3. Sed – Ž. Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava.

Krist, E., Korikovskij, S. P., Putiš, M., Janák, M., Faryad, S. W., 1992: Geology and Petrology of Metamorphic Rocks of the Western Carpathian Crystalline Complexes. Comenius University Press, Bratislava.

Chovan, M., Háber, M., Jeleň, S., Rojkovič, I., Andráš, P., Antal, B., Bebej, J., Beňka, J., Böhmer, M., Divinec, Ľ., Ďuďa, R., Határ, J., Hurai, V., Hurný, J., Koděra, P., Kotuľák, P., Kúšik, R., Maťo, Ľ., Onačila, D., Ragan, M., Rojkovičová, Ľ., 1994: Ore Textures in the Western Carpathians. Slovac Academic Press, Bratislava.

Grecula, P., Hovorka, D.,  Putiš, M. (eds.), 1997: Geological evolution of the Western Carpathians Mineralia Slovaca, Geocomplex, Bratislava.

Marsina, K., Bodiš, D., Havrila, M., Janák, M., Káčer, Š., Kohút, M., Lexa, J., Rapant, S., Vozárová, A., 1999: Geochemický atlas Slovenskej republiky: Časť III. Horniny 1:1 000 000 Geologická služba SR, Bratislava.

Hovorka, D., Illášová, Ľ., 2002: Anorganické suroviny doby kamennej. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Ozdín, D., Uher, P., 2002: Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Bakoš, F., Chovan, M., Bačo, P., Bahna, B., Ferenc, Š., Hvožďara, P., Jeleň, S., Kamhalová, M., Kaňa, R., Knésl, J., Krasnec, Ľ., Križáni, I., Maťo, Ľ., Mikuš, T., Pauditš, P., Sombathy, L., Šály, J., 2004: Zlato na Slovensku. Slovenský skauting, Bratislava.

Slavkay, M., Beňka, J., Bezák, V., Gargulák, M., Hraško, Ľ., Kováčik, M., Petro, M., Vozárová, A., Hruškovič, S., Knésl, J., Knéslová, A., Kusein, M.,  Maťová, V., Tulis, J., 2004: Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväzok 2. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava.

Vass, D., Elečko, M., Konečný, V., Krippel, M., Kubeš, P., Lexa, J., Pristaš, J., Zakovič, M., Vozár, J., Vozárová, A., Bodnár, J., Husák, Ľ., Filo, M., Lacika, J., Linkeš, V., 2007: Geológia Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava.

Pršek, J., 2008: Chemické zloženie a kryštalochémia Bi sulfosolí z hydrotermálnych mineralizácií kryštalinika Západných Karpát. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava.

McCann, T., Skompski, S., Poty, E., Dusar, M., Vozárová, A., Schneider, J., Wetzel, A., Krainer, K., Kornpihl, K., Schäfer, A., Krings, M., Opluštil, S., Tait, J. 2008: Carboniferous. In: McCann T. (ed.): The Geology of Central Europe. Volume 1. Precambrian and Palaeozoic., London, The Geological Society Publ. House, 411-530.

McCann, T., Kiersnowski, H., Krainer, K., Vozárová, A., Peryt, T., Opluštil, S., Stollhofen, H., Schneider, J., Wetzel, A., Boulvain, F., Dusar, M., Török, Á., Haas, J., Tait, J. & Körner, F. 2008: Permian. In. McCann T. (ed.): The Geology of Central Europe. Volume 1. Precambrian and Palaeozoic., London, The Geological Society Publ. House, 531-598.

Vozár, J., Ebner, F., Vozárová, A., Haas, J., Kovács, S., Sudar, M., Bielik, M. & Péró, Cs. (eds.) 2010: Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region. Published by Slovak Academy of Sciences, Geological Institute, Printed by MASHA - Press, Bratislava.

 

Publikované vysokoškolské učebnice a učebné texty:

Lukáč, R., 1968: Všeobecná mineralógia I. Kryštalografia. SPN, Bratislava.

Šímová, M., 1975: Kvantitatívna analýza v petrografickej mikroskopii. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.   

Hovorka, D., Suk, M., 1981 (1 vyd.), 1985 (2 vyd.): Geochémia a genéza eruptívnych a metamorfovaných hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Krist, E., 1986: Petrografia. SPN Bratislava.

Krist E., Krivý, M., 1984: Petrológia. Vydavateľstvo Alfa, Bratislava, SNTL, Praha.

Hovorka, D. Suk, M., 1988: Geochemie geologických procesů. Univerzita J. E. Purkyně, Brno.

Putiš, M., 1993: Petrotektonika. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Hovorka, D., 1994: Minerály hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Gregerová, M., Hovorka, D., Suk, M., 1995: Geochemie geologických procesů v litosféře: II. Metody a interpretace. Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno.

Dyda, M., 1995: Geotermobarometria. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Dyda, M., 1996: Introduction to geothermobarometry in metamorphic rocks: Basic principles and restrictions. Universide de Sao Paulo.

Fejdi, P., Bobro, M, 1996: Mineralógia pre environmentalistov. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Fejdi, P., 1997: Všeobecná mineralógia: Štruktúrna kryštalografia a základy kryštalochémie. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Hovorka, D., 1999: Petrografia pre negeologické kombinácie štúdia. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Dávidová, Š., 1989, 1993, 1996, 1999: Základy mineralógie. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Dávidová, Š., 1998: Fyzikálne vlastnosti minerálov. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.  

Fejdi, P., 2000: Všeobecná mineralógia: Morfologická kryštalografia. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Vozárová, A., 2000 (1 vyd.) 2009 (2 vyd.): Petrografia sedimentárnych hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Huraiová, M., Hurai, V., Slobodník, M., 2002: Základy štúdia fluidných inklúzií v mineráloch. Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno.

Fejdi, P., 2004: Kryštalochémia horninotvorných minerálov. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Putiš, M., 2004: Petrografia metamorfovaných hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Červeň, I., Dobročka, E., Fejdi, P., 2007: Kryštalografické rovinné grupy: Animácie, prezentácie, teória. Česká a slovenská kryštalografická spoločnosť, Bratislava.

Klein, C., 2006 (slov. preklad Juraj Majzlan): Mineralógia. OIKOS-LUMON, Bratislava.

Dyda M., 2009: Minerály pod mikroskopom. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Ondrejka M., 2010: Zirkón – dôležitý indikátor endogénnych geologických procesov. Omega Info, Bratislava.

Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. Granit, Praha. 

 

Vedecké články:

Bačík P., Cempírek J,. Uher P., Novák M., Ozdín D., Filip J., Škoda R., Breiter K., Klementová M., Ďuďa R., Groat L. A., 2013: Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic. – Am. Miner., 98, 2, 485-492.

V článku je opis a charakteristika nového minerálu na svete – oxy-skoryl. 

Bačík, P., Ozdín, D., Miglierini, B., Kardošová, P., Pentrák, M. & Haloda, J., 2011: Crystallochemical effects of heat treatment on Fe-dominant tourmalines from Dolní Bory (Czech Republic) and Vlachovo (Slovakia). Physics and Chemistry of Minerals, 38, 599-611.

         Komplexná experimentálna mineralogická a kryštalochemická štúdia tepelnej oxidácie železa v turmalínoch zloženia skoryl-dravit-foitit, jej dôsledkov na kryštálovú štruktúru a následného rozpadu štruktúry vyvolaného zahrievaním.

  

Bačík, P., Méres, Š. & Uher, P., 2011: Vanadium-bearing tourmaline in metacherts from Chvojnica, Slovak Republic: Crystal chemistry and multi-stage evolution. Can. Mineral., 49, 195-206.

Mineralogický výskum turmalínu s unikátnym obohatením o V na lokalite Chvojnica.

 

Bačík, P., Uher, P., Sýkora, M. & Lipka, J., 2008: Low-Al tourmalines of the schorl-dravite - povondraite series in redeposited tourmalinites from the Western Carpathians, Slovakia. Can. Mineral., 46, 1117-1129.

         Mineralogický výskum nízkohlinitých tumalínov z viacerých lokalít v Západných Karpatoch, pričom v prípade povondraitu išlo v tom čase o druhú opísanú lokalitu tohto minerálu na svete.

 

Bačík, P. & Uher, P., 2010: Dissakisite-(La), mukhinite, and clinozoisite: V,Cr,REE-rich members of the epidote group in amphibole – pyrite – pyrrhotite metabasic rocks from Pezinok, Rybníček mine, Western Carpathians, Slovakia. Can. Mineral., 48, 523-536,

Mineralogický výskum unikátnych minerálov epidotovej skupiny na lokalite Pezinok – Rybníček. Disakisit-(La) bol opísaný na druhej a muchinit na tretej lokalite na svete.

 

Dunkl, I., Árkai, P., Balen, D., Balintoni, I., Berza, T., Biroň, A., Csontos, L., Frisch, W., Fritz, H., Hoxha, L., Janák, M., Kázmér, M., Koller, F., Koroknai, B., Lelkes-Feldvári, G., Milovanovic, D., Most, T.,Tóth, T. M., Nakov, R., Palinkaš, L., Plašienka, D., Puste, A., Putiš, M., Schuster, R., Székely, B., Thoeni, M., Tomljenovič, B., Török, K., Vrabec, M., 2002: Web edition of the metamorphic map and database of Carpatho-Balkan-Dinaride area. Geologica Carpathica 53, spec. Issue, 161-164.

         Publikácia je komentárom k vysvetlivkám novej metamorfnej mapy alpsko-karpatsko-dinaridného regiónu.

 

Ebner, F., Rantitsch, G., Russegger, B., Vozárová, A., Kovács, S., 2006: A three component (organic carbon, pyritic sulphur, carbonate content) model as a tool for lithostratigraphic correlation of Carboniferous sediments in the Alpine-Carpathians-North Pannonian realm. Geologica Carpathica Vol. 57, No. 4, s. 243-256.

         Porovnanie karbónskych sedimentov v alpsko-karpatsko-panónkej doméne na základe charakteristiky organickej hmoty.

 

Ebner, F., Vozárová, A., Kovács, S., Kräutner, H.-G., Krstič, B., Szederkényi, T., Jamičič, D., Balen, D., Belak, M., Trajanova, M., 2008: Devonian-Carboniferous pre-flysch and flysch environments in the Circum Pannonian Region. Geologica Carpathica Vol. 59, No. 2, s. 159-195.

         Komplexná geodynamická interpretácia a korelácia syn-orogénnych (devó-karbón) variských formácií v alpsko-karpatsko-dinaridnej oblasti.

 

Filová, I, Putiš, M., Madarás, J., 2002: Variscan-Alpine evolution of the north-Veporic layered metamafic complexes. Geologica Carpathica 53, spec issue, CD ROM.

         Charakteristika páskovaných amfibolitov veporického fundamentu z hľadiska ich pôvodu a tektonometamorfného vývoja v spodnej kôre.

 

Förster, Hans-J., Ondrejka, M., Uher, P., 2011: Mineralogical responses to subsolidus alteration of granitic rocks by oxidizing As-bearing fluids: REE arsenates and As-rich silicates from the Zinnwald granite, Eastern Erzgebirge, Germany, Canadian Mineralogist, 49, 4, 913-930.

         Článok opisuje vplyv post-magmatických fluid bohatých o arzén, ktoré sú zodpovedné za rekryštalizáciu primárnych minerálnych fáz a vznik sekundárnych produktov obohatených o As. Opisuje tiež mieru stability týchto minerálov v rekryštalizačných procesoch a substitučné mechanizmy objasňujúce vstup As do štruktúry.

 

Frost, R. L., Čejka, J., Sejkora, J., Ozdín, D., Bahfenne, S., Keeffe, E. C., 2009: Raman spectroscopic study of the antimonate mineral brandholzite Mg[Sb2(OH)12]•6H2O. J. Raman Spectroscopy, 40, 12, 1907-1910.

         Prvýkrát bolo publikované Ramanove spektrum brandholzitu, veľmi vzácneho sekundárneho Sb minerálu.

 

Hiller, E., Lalinská, B., Chovan, M., Jurkovič, Ľ., Klimko, T., Jankulár, M., Hovorič, R., Šottník, P., Fľaková, R., Ženišová, Z., Ondrejková, I., 2012: Arsenic and antimony contamination of waters, stream sediments and soils in the vicinity of abandoned antimony mines in the Western Carpathians, Slovakia. Applied Geochemistry. Vol. 27, Issue 3, 598–614

         Publikácia komplexne hodnotí mieru kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia antimónom a arzénom v súvislosti s piatimi uzavretými Sb ložiskami na Slovensku.

 

Hrouda, F., Putiš, M., Madarás, J., 2002: The Alpine overprints of the magnetic fabrics in the basement and cover rocks of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). Tectonophysics 359, 3-4, 271-288.

         Článok porovnáva mezoskopické a magnetické stavby hornín fundamentu a obalu. Objasňuje príčiny a podmienky remagnetizácie v dôsledku tektonotermálnej reaktivácie.

 

Huraiová, M., Vozárová, A., Repčok, I., 2002: Fluid inclusion and stable isotope constrains on the origin of magnesite at Burda, Ochtiná, Lubeník and Ploské deposits (Slovakia, Western Carpathians). Geologica Carpathica Vol. 53, spec. issue, 98-100.

         Článok je venovaný riešeniu genézy magnezitových ložísk ochtinskej skupiny na základe štúdia fluidných inklúzií a stabilných izotopov.

 

Hurai, V., Harčová, E., Huraiová, M., Ozdín, D., Prochaska, W., Wiegerová, V., 2002: Origin of siderite veins in the Western Carpathians: I. P–T–X–δ13C–δ18O relations in ore-forming brines of the Rudňany deposits. Ore Geology Reviews 21, 1-2, 67-101.

         Publikácia sa zaoberá vznikom sideritovej mineralizácie v Západných Karpatoch. Modeloval sa p-T-X vzťah v rudotvorných fluidách na ložisku Rudňany na základe štúdia fluidných inklúzií a izotopového zloženia.

 

Huraiová, M., Dubessy, J., Konečný, P., Simon, K., Kráľ, J., Zielinski, G., Lipka, J., Hurai, V., 2005: Glassy orthopyroxene granodiorites of the Pannonian Basin – tracers of ultra-high-temperature deep-crustal anatexis triggered by Tertiary basaltic volcanism. Contributions to Mineralogy and Petrology 148, 5, 615-633.

         Ortopyroxénové granity so sklom sú novým typom magmatickej horniny identifikovanej ako xenolit v produktoch explozívneho vulkanizmu na lokalite Pinciná. Uznaný bol aj subkomisiou IUGS. Vznikol interakciou bazaltovej magmy stagnujúcej ku kôre s okolitými kôrovými horninami.

 

Hurai, V., Huraiová, M., Konečný, P., Thomas, R., 2007: Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in tertiary alkali basalts of southern Slovakia. Mineralogical Magazine 71, 63-79.

         V kumulátových xenolitoch v alkalických bazaltoch južného Slovenska boli identifikované fluidné inklúzie a inklúzie tavenín s obsahom karbonátov.

 

Hurai, V., Göttlicher, J., Majzlan, J., Huraiová, M., 2008: Contrasting ferric iron contents in natural conjugate Fe-oxide and silicate melts from southern Slovakia determined using micro-XANES spectroscopy. Canadian Mineralogist, 46, 1173-1181.

         V xenolitoch zachytených v produktoch alkalického bazaltového vulkanizmu boli bližšie špecifikované Fe-oxidické a silikátové taveniny pomocou mikro-XANES spektroskopie. Objasnili sa P-T-X-fO2 –fS2 podmienky ich vzniku.

 

Hurai, V., Huraiová, M., 2011: Origin of ferroan alabandite and manganoan sphalerite from the Tisovec skarn, Slovakia. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen 188, 2, 119-134.

         Opísala sa mineralizácia a určili sa podmienky vzniku na skarnovom ložisku Tisovec na Slovensku. Identifikoval sa Fe-alabandit a Mn-sfalerit.

 

Hurai, V., Huraiová, M., Koděra, P., Prochaska, W., Vozárová, A., Dianiška, I., 2011: Fluid inclusion and stable C-O isotope constraints on the origin of metasomatic magnesite deposits of the Western Carpathians, Slovakia. Russian Geology and Geophysics 52, 11, 1283-1299.

         Objasnil sa vznik metasomatických ložísk magnezitu v Západných Karpatoch na základe fluidných inklúzií a stabilných izotopov.

 

Hurai, V., Paquette, J. L., Huraiová, M., Konečný, P., 2011: U-Pb-Th geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali basalts of the intra-Carpathian back-arc basin. Journal of Volcanology and GeothermalResearch 198, 275-287.

Publikácia sa zaoberá U-Pb-Th datovaním zirkónu a monazitu, dvoch akcesorických fáz v xenolitoch syenitu a pincinitu v pliocénno-pleistocénnych alkalických bazaltoch južného Slovenska, čím sa spresnil údaj o časovom vývoji bazaltového vulkanizmu.

 

Janik, T., Grad, M., Guterch, A., Vozár, J., Bielik, M., Vozárová, A., Hegedüs, E., Kovács, C. A., Kovacs, I. & Keller, G. R. 2011: Crustal structure of the Western Carpathians and Pannonian basin: Seismic models from CELEBRATION 2000 data and geological implicatons. J. of Geodynamics Vol. 52 (2), 97-113.

         Geologická interpretácia hĺbinnej stavby Západných Karpát a Panónskeho bazénu na základe seizmických modelov zostavených z výsledkov seizmických profilov z projektu CELEBRATION 2000.

 

Klimko, T., Lalinská, B., Majzlan, J., Chovan, M., Kučerová, G., Paul, C., 2011: Chemical composition of weathering products in neutral and acidic mine tailings from stibnite exploitation in Slovakia. Journal of Geosciences, 57, 327-340.

         Publikácia detailne charakterizuje chemické zloženie sekundárnych minerálov vznikajúcich v odkaliskách na opustených Sb ložiskách.

 

Kohút, M., Uher, P., Putiš, M., Ondrejka, M., Sergeev, S., Larionov, A., Paderin, I., 2009: SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid massifs in the Malé Karpaty Mountains (Western Carpathians): Evidence of Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. Geologica Carpathica 60, 5, 345-350.

         Publikácia dokladá vek granitoidov Malých Karpát datovaním zirkónu metódou U-Pb SHRIMP.

 

Korikovsky, S.P., Putiš, M., 2002: Olivine-orthopyroxene-amphibole-talc-chlorite metaserpentinites in the medium-temperature metamorphic complex of Northern Veporic, Western Carpathians: phase relations, metamorphic parameters, comparison with gneiss and amphibolite associations. Petrology 10, 1, 3-29.

         Článok dokumentuje ultramafické fragmenty fundamentu veporika z hľadiska ich pozície vo variskej stavbe fundamentu a definuje podmienky ich metamorfózy.

 

Korikovsky, S. P., Putiš, M., Turanová, L., 2002: Phase relations and metamorphic P-T conditions of intercalating silicate-bearing magnesites and calc-silicate rocks ( marbles ), amphibolites, and schists from the Mútnik deposit, SouthernVeporic (W. Carpathians). Geologica Carpathica 53, spec. Issue, 166-168.

         Publikácia o fázových vzťahoch a metamorfných podmienkach magnezitu a vápenato-silikátových mramorov na ložisku magnezitu a mastenca v Hnúšti.

 

Majka, J., Pršek, J., Budzyń, B., Bačík, P., Barker, A., 2011: Fluid induced xenotime breakdown and formation of the fluorapatite-hingganite-(Y) in the Skoddefjellet pegmatite (Svalbard). Mineralogical Magazine, 75(1), 159-167.

         Mineralogický výskum rozpadu xenotímu a jeho produktov v pegmatite Skoddefjellet na Špicbergoch.

 

Majzlan, J., Lalinská, B., Chovan, M., Jurkovič, Ľ., Milovská, S., Göttlicher, J., 2007: The formation, structure, and ageing of As-rich hydrous ferric oxide at the abandoned Sb deposit Pezinok (Slovakia). Geochimica et Cosmochimica Acta. - Vol. 71, Iss. 17, 4206-4220.

         Publikácia rieši spôsob väzby As na ferihydrit z lokality Pezinok-Kolársky Vrch.

 

Majzlan, J., Lalinská, B., Chovan, M., Bläss, U., Brecht, B., Göttlicher, J., Steiniger, R., Hug, K., Ziegler, S., Gescher, J., 2011: A mineralogical, geochemical, and microbiogical assessment of the antimony- and arsenic-rich neutral mine drainage tailings near Pezinok, Slovakia. American Mineralogist. Vol. 96, No. 1, 1-13.

         Publikácia detailne a interdisciplinárne charakterizuje odkaliskový materiál na uzavretom Sb ložisku Pezinok-Kolársky Vrch. Definuje hlavné mechanizmy distribúcie a mobility potenciálne toxických prvkov, ich sorpciu na sekundárne minerálne fázy.

 

Németh, Z., Putiš M., 2002: Some topics of geodynamic evolution of inner Western Carpathians. Geologica Carpathica 53, spec. Issue, CD ROM.

         Článok podáva charakteristiku geodynamického vývoja vnútorných Západných Karpát v predalpínskom a alpínskom období.

 

Ondrejka, M., Uher, P., Pršek, J., Ozdín, D., 2007: Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutionsin the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S), Lithos 95, 1-2, 116-129.

         Informácie o nových substitučných mechanizmoch a doteraz neznámom chemickom zložení tuhých roztokov komplexnej skupiny akcesorických minerálov so všeobecným vzorcom (REE,Y)XO4. Objasňuje vstup netypických prvkov (As, S, Nb) do štruktúry týchto minerálov.

 

Pršek, J., Ondrejka, M., Bačík, P., Budzyń, B., Uher, P., 2010: Metamorphic-hydrothermal REE minerals in the Bacúch magnetite deposit, Western Carpathians, Slovakia: (Sr,S)-rich Monazite-(Ce) and Nd-Dominant Hingganite, Canadian Mineralogist. 48, 1, 81-94.

         Unikátne chemické zloženie monazitu je výrazne obohatené sírou a stronciom, pričom vstup týchto prvkov je riadený mechanizmami, ktoré sú funkciou špecifických p-T-X podmienok (teplota, tlak, fugacita, chem. zloženie materskej horniny).

 

Putiš, M., 2002: Tectonothermal evolution of the Austro - Alpine - Centro - Carpathian microplate: microstructural-P-T-t-d trends - a correlation. Geologica Carpathica 53, special issue, 151-155.

         Austroalpínsky a centrokarpatský fundament prešiel porovnateľnými podmienkami alpínskej tektonotermálnej reaktivácie v hlavných etapách vývoja.

 

Putiš, M., Korikovsky, S. P., Wallbrecher, E., Unzog, W., Olesen, N. O., Fritz, H., 2002: Evolution of an eclogitized continental fragment in the Eastern Alps (Sieggraben, Austria). Journal of Structural Geology 24, 2, 339-357.

         Tektonometamorfný vývoj eklogitizovaného komplexu Sieggraben dokumentuje podmienky subdukcie a exhumácie fragmentov kontinentálnej kôry a dokladá modely CPO stavieb minerálnych agregátov.

 

Putiš, M., Kotov, A. B., Petrík, I., Korikovsky, S. P., Madarás, J., Salnikova, E. B., Yakovleva, S. Z., Berezhnaya, N. G., Plotkina, J. V., Kovach, V. P., Lupták, B., Majdán, M., 2003: Early- vs. Late orogenic granitoids relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians. Geologica Carpathica 54, 3, 163-174.

         Publikácia dokumentuje priestorové, vekové a mineralogicko-petrologické vzťahy medzi ranými a mezovariskými skupinami granitoidov vo fundamente Západných Karpát.

 

Putiš, M., Gawlick, H. J., Frisch, W., Sulák, M., 2008: Cretaceous transformation from passive to active continental margin in the Western Carpathians as indicated by the sedimentary record in the Infratatric unit. International Journal of Earth Sciences 97, 4, 799-819.

         Práca dokazuje nadväznosť infratatrika severného okraja centrálnych Západných Karpát na južný kontinentálny okraj penninika Východných Álp.

 

Putiš, M., Sergeev, S., Ondrejka, M., Larionov, A., Siman, P., Spišiak, J., Uher, P., Paderin, I., 2008: Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in theWest-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record from the Gondwana active margin setting. Geologica Carpathica 59, 1, 3-18.

         Prvá publikácia z datovania veku a mladších vyššieteplotných tektonotermálnych udalostí metamagmatitov západokarpatského fundamentu na zirkóne metódou U-Pb na iónovej mikrosonde (SHRIMP).

 

Putiš, M., Frank, W., Plašienka, D., Siman, P., Sulák, M., Biroň, A., 2009: Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedge related to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. Geodinamica Acta. 22, 1-3, 31-56

         40Ar/39Ar veky svetlej sľudy zo strižných zón sú dokladom postupného vývoja orogénnej prizmy centrálnych Západných Karpát, lokalizovanej medzi dvomi suturnými zónami.

 

Putiš, M., Ivan, P., Kohút, M., Spišiak, J., Siman, P., Radvanec, M., Uher, P., Sergeev, S., Larionov, A., Méres, Š., Demko, R., Ondrejka, M., 2009: Metaigneous rocks of the West-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. Bulletin de la Société Géologique de France 180, 6, 461-471.

         Publikácia definuje vývoj metamagmatitov západokarpatského fundamentu od archaika až do fanerozoika. Z neho odvodzuje hlavné etapy extenzných a kolíznych globálnych udalostí pomocou U-Pb geochronológie na zirkóne metódou SHRIMP.

 

Ružička, P., Vozárová, A., Michálek, M., Dyda, M., 2011: Alpine regional metamorphism of Föderata Group metacarbonates (southern Veporicum, Western Carpathians, Slovakia): P–T conditions of recrystallization. Geological Quarterly, 55, 1, 9-26.

         Článok objasňuje p-T podmienky rekryštalizácie karbonátov tvoriacich súčasť južného veporika. Na základe výpočtov bola stanovená teplota rekryštalizácie kalcitu (354-476°C), živcov (329-453°C) pri tlaku 0,3-0,5 GPa.

 

Sejkora J., Ozdín D., Ďuďa R., 2010: The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic. J. Geosc., 55, 2, 149-160.

         Modernými analytickými metódami bol spracovaný minerál brandholzit a minerálna asociácia, v ktorej vystupuje. V článku bolo poukázané na existenciu nového minerálu zo skupiny pyrochlóru a riešená genéza mineralizácie z Sb minerálmi.

 

Sitek, J., Sulák, M., Putiš, M., Tóth, I., 2010: Mössbauer spectra of white micas from the Central Western Carpathians Mountains. Journal of Physics: Conference Series 217.

         Moderná štúdia spektroskopických charakteristík svetlej sľudy pomocou Mössbauerovej spektroskopie.

 

Sulák, M., Kaindl, R., Putiš, M., Sitek, J., Krenn, K., Tóth, I., 2009: Chemical and spectroscopic characteristics of potassium white micas related to polystage evolution of the Central Western Carpathians orogenic wedge. Lithos 113, 3-4, 709-730.

         Moderná štúdia chemických a spektroskopických charakteristík svetlej sľudy. Prvé namodelované spektrá pre štúdium rôznych typov svetlej sľudy pomocou mikro-Ramanovej a Mössbauerovej spektroskopie.

 

Soták, J., Vozárová, A., Vozár, J., 2002: The East Slovak triple point junction area: collisional puzzle of the West Carpathian-Pannonian-East Carpathian units. Geologica Carpathica Vol. 53, special issue s. 123-125.

         Článok je príspevkom ku riešeniu podložia Východoslovenskej nížiny.

 

Števko, M., Sejkora, J. & Bačík, P., 2011: Mineralogy and origin of supergene mineralization at the Farbište ore occurrence near Poniky, central Slovakia. Journal of Geosciences, 57, 273-298.

         Komplexný mineralogický výskum supergénnych minerálnych fáz na lokalite Poniky – Farbište.

 

Topa D., Sejkora J., Makovicky E., Pršek J., Ozdín D., Putz H., Dittrich H., Karup-Møller S., 2012: Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x~0.2), a new sulfosalt species from the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia. – Eur. J. Miner., 24, 727-740.

V článku je opis a charakteristika nového minerálu na svete – chovanitu.

 

Trník, A., Štubňa, I., Varga, G. & Bačík, P., 2011: Young’s modulus of heatproof tile ceramics Letovice during firing. Journal of the Ceramic Society of Japan, 119 [8], 645-649.

         Technologický a mineralogický výskum mechanických vlastností žiaruvzdorného keramického materiálu Letovice a ich zmien pri zahrievaní.

 

Uher, P., Janák, M,. Ozdín, D., 2002: Calcian dravite from metacarbonate rocks of the Mútnik magnesite-talc deposit, Hnúšťa, Slovakia. Neues Jahr. für Miner., Monatsh., 2, 68-84.

         Redefinovaný pôvodný uvit na lokalite Hnúšťa – Mútnik. Výsledky priniesli nové poznatky o skarnoidnej mineralizácie, pri ktorej boli určené aj p-T podmienky vzniku.

 

Uher, P., Ondrejka, M., Spišiak, J., Broska, I., Putiš, M., 2002: Lower Triassic potassium-rich rhyolites of the Silicic Unit, Western Carpathians, Slovakia: geochemistry, mineralogy and genetic aspects. Geologica Carpathica 53, 1, 27-36.

         Nové údaje o minerálnom zložení a geochémii triasových vulkanitov naznačujú ich genézu v súvislosti s etapou kontinentálneho riftingu a otvárania Neotethýdy.

 

Uher, P., Kováčik, M., Kubiš, M., Shtukenberg, A., Ozdín, D., 2008: Metamorphic vanadian-chromian silicate mineralization in carbon-rich amphibole schists from the Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. American Mineralogist. Vol. 93, 63-73.

         Publikácia definuje svetovo unikátnu V-Cr silikátovú mineralizáciu na loklalite Pezinok – Rybníček v kontexte jej metamorfného vývoja.

 

Uher, P., Černý, P., Chapman, R., 2008: Foordite-thoreaulite, Sn2+Nb2O6-Sn2+Ta2O6: compositional variations and alteration products. European Journal of Mineralogy. Vol. 20, 501-516.

         Publikácia po prvý raz v svetovom kontexte charakterizuje minerály série foordit-thoreaulit a ich alteračné produkty v granitových pegmatitoch. Boli študované všetky známe svetové výskyty tejto mineralizácie. 

 

Uher, P., Mikuš, T., Milovský, R., Biroň, A., Spišiak, J., Lipka, J., Jahn, J., 2009: Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates–sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. Lithos. Vol. 112, 447-460.

         V publikácii je komplexná mineralogická charakteristika fosfátovo-sulfátovej mineralizácie v Tribeči. Okrem chemického zloženia bol po prvý raz vo svete aplikovaný výskum fluidných inklúzií, čo pomohlo objasniť evolúciu tejto zriedkavej mineralizácie.

 

Uher, P., Ondrejka, M., Konečný, P., 2009: Magmatic and post-magmatic Y-REE-Th phosphate, silicate and Nb-Ta-Y-REE oxide minerals in A-type metagranite: an example from the Turčok massif, the Western Carpathians, Slovakia, Mineralogical Magazine. 73, 6, 1009-1025.

         Článok opisuje unikátnu paragenézu akcesorických minerálov (skupina gadolinitu, aeschynitu, polykrasu ...), ktorých vznik súvisí so špecifickým chemickým zložením materskej horniny a neskorších hydrotermálnych procesov zodpovedných za destabilizáciu a rekryštalizáciu primárnych fáz.

 

Uher, P., Chudík, P., Bačík, P.,  Vaculovič, T. & Galiová, M., 2010: Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia. Journal of Geosciences, 55, 69-80.

         Komplexná mineralogická štúdia berylu, jeho chemického zloženia a evolučných trendov na viacerých lokalitách v Západných Karpatoch.

  

Vozárová, A., Túnyi, I., 2003: Evidence of the Illawarra Reversal in the Permian sequence of the Hronic Nappe (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica Vol. 54, No. 4 s. 229-236.

         Článok po prvýkrát dokladá existenciu reverznej magnetickej polarity (Illawarra Reversal Horizon – 265 mil. rokov), zistenej v profile permských sedimentov malužinského súvrstvia na severných svahoch Nízkych Tatier.

 

Vozárová, A., Frank, W., Kráľ, J., Vozár, J., 2005: 40Ar/39Ar dating of detrital mica from the Upper Paleozoic sandstones in the Western Carpathians (Slovakia). Geologica Carpathica 56, No. 6, 463-472.

         Stanovenie vekov zdrojových oblastí na základe  40Ar/39Ar datovania klastických sľúd z mladopaleozoických pieskovcov Západných Karpát.

 

Vozárová, A., Konečný, P., Vozár, J. & Šmelko, M., 2008: Upper Jurassic-Lower Cretaceous tectonothermal event in the Southern Gemeric Permian rocks deduced from electron microprobe dating of monazite. Geologica Carpathica, 59, 89-102.

         Článok prináša nové údaje o permskom veku vulkanitov v južnom gemeriku a taktiež o výraznom polyfázovom alpínskom tektono-termálnom prepracovaní obalu južného gemerika na základe EMPA datovania monazitov.

 

Vozárová, A., Šmelko, M., Paderin, I., 2009: Permian single crystal U-Pb zircon age of the Rožňava Formation volcanites (Southern Gemeric Unit, Western Carpathians, Slovakia). Geol Carpathica 60 (6): pp 439-448.

Článok prináša údaje o veku permskych vulkanitov rožňavského súvrstvia v južnom gemeriku na základe U-Pb datovania magmatických zirkónov.

 

Vozárová, A., Ebner, F., Kovács, S., Kräutner, H. G., Szederkenyi, T., Krstić, B., Sremac, J., Aljinovic, D., Novak, M. & Skaberne, D. 2009: Late Variscan (Carboniferous to Permian) environments in the Circum Pannonian Region. Geologica Carpathica 60, 1, 71-104.

Článok charakterizuje kontinentálne a príbrežno-litorálne sedimentárne formácie pennsylvánsko-permskej post-kolíznej etapy variského orogénu. Na základe predloženej analýzy interpretuje geodynamický vývoj post-kolíznej etapy v celej alpsko-karpatsko-dinaridnej doméne.

 

Vozárová, A., Šarinová, K., Larionov, A., Presnyakov, S., Sergeev, S., 2010: Late Cambrian/Ordovician magmatic arc type volcanism in the Southern Gemericum basement, Western Carpathians, Slovakia: U-Pb (SHRIMP) data from zircons. Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundcsh.) 99 (Suppl 1), 17-37.

Prvýkrát bolo robené datovanie kambro-ordovického veku vulkanických horizontov vo všetkých troch litostratigrafických jednotkách gelnickej skupiny v južnom gemeriku. Podarilo sa datovať dve vulkanické etapy: 1. etapa - 494±1.6 mil. rokov, vrchné kambrium/spodný ordovik; 2. etapa - 465 mil. rokov – stredný/vrchný ordovik.

 

Vozárová, A., Šarinová, K., Rodionov, N., Laurinc, D., Paderin, I., Sergeev, S., Lepekhina, E., 2011: U-Pb ages of detrital zircons from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit, Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance. Int J Earth Sci (Geol Rundcsh): doi: 10.1007/s00531-011-0705-8 /on-line/].

Identifikácia zdrojových oblastí staropaleozoických metasedimentov južného gemerika na základe U-Pb (SHRIMP) vekov detritických zirkónov.

 

Wölfler, A., Dekant, Ch., Danišík, M., Kurz, W., Dunkl, I., Putiš, M., Frisch, W., 2008: Late stage differential exhumation of crustal blocks in the central Eastern Alps: evidence from fission track and (U–Th)⁄He thermochronology. Terra Nova 20, 5, 378-384.

Publikácia dokladá výsledky FT datovania exhumácie a výzdvihu kôrových blokov Východných Álp.

 

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE