Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10281
2 návšteníci online


KONFERENCIE A SEMINÁRE > Petros 2015

Petros 2015


                      

  

Katedra mineralógie a petrológie - Prírodovedecká fakulta UK a Slovenská mineralogická spoločnosť

 

organizujú konferenciu 

Petros 2015

Bratislava – 11.(-12.) jún 2015

Miesto:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Mlynská dolina

Prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS) B1 313

 

Odborní garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava

Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava

Prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava

Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava

RNDr. Igor Broska, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava

RNDr. Marian Janák, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava

RNDr. Igor Petrík, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica

RNDr. Milan Kohút, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

 

Organizačný výbor:

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (daniel.ozdin@gmail.com) za SMS

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (putis@fns.uniba.sk) za KMP PriFUK

Doc. Martin Ondrejka, PhD. (mondrejka@fns.uniba.sk)

RNDr. Peter Ružička, PhD. (ruzicka@fns.uniba.sk)

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. (sarinova@fns.uniba.sk)

Mgr. Martin Števko, PhD. (stevko@fns.uniba.sk)

Organizačné pokyny:

 

Účastnícky poplatok (režijné náklady): 20,- Є; študenti a doktorandi 10,- Є je potrebné uhradiť do konca mája 2015 na účet SMS:

Banka: Tatra banka, a.s.

Názov účtu: Slovenská mineralogická spoločnosť

Číslo účtu (IBAN): SK8511000000002927868314

Platba zo zahraničia: BIC (SWIFT): TATRSKBX

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa platba uskutočnila.

 

Prihlasovanie príspevkov: Autor(i): Názov prednášky (postera), aj s textovým príspevkom do recenzovaného Zborníka (s ISBN), do 15.4. 2015 na adresu: putis@fns.uniba.sk

Prihlasovanie účastníkov bez prezentácie: do 31.5. 2015 (resp. pri registrácii).

Program konferencie je uvedený v 2. cirkulári.

 

 1. cirkulár

2. cirkulár

Vzor príspevku - abstrakt

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE